Емсисофт скенер од командна линија

Едноставни експертски алатки за проверка на системи за малициозни инфекции

Emsisoft Commandline Scanner Logo

  Преземете сега (x64)

     Превземете сега (x86)

Купете сега клиент

Купете сега сервер

Верзија 2018.6.0.8734 — Издадена: 07/02/2018
За Windows 7/8.1/10, 32 & 64 bit, Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016

 

Враќање кон корените

Emsisoft Скенер од командна линија е апликација за конзоли за професионалци кои немаат потреба од графички кориснички интерфејс. Скенерот е вклучен во следните производи:

Како работи

За систем администратори, експерти за безбедност и искусни корисници на командната линија. Проверете го вашиот систем за инфекција со малициозен софтвер со Emsisoft Скенер од командна линија.

Започнете

Отворете го прозорецот за Windows како администратор (Start – Run – cmd.exe) и отворете ја папката што содржи a2cmd.exe.

Пример со инсталиран Емсисофт – решение против малициозен софтвер

cd "%ProgramFiles%\Emsisoft Anti-Malware\"

Стартувајте го скенерот на командната линија Emsisoft на следниов начин:

a2cmd.exe /S

Алтернативна опција со Емсисофт – Професионален кит за прва помош:

  • Преземете  го и отпакувајте го Емсисофт – Професионален кит за прва помош
  • Стертувајте го скенерот од командната линија Emsisoft со извршување на кратенката “Start Commandline Scanner” во папката во која сте го отпакувале (extract folder).

Наведен е преглед на сите достапни стартни параметри.

Типови на скенирања

(можат да се комбинираат)

/f=[path], /files=[path]

Скенира наведени дискови, папки или датотеки за малициозни инфекции. Патеките на папките мора да бидат затворени во наводници. Повеќе патишта треба да бидат ограничени со запирки.

Пример:a2cmd /f="c:\windows\","c:\program files\"

 

/quick

Команда за извршување на брза проверка на системот. Ги скенира сите активни програми и траги од малициозен софтвер (регистар, датотеки).

 

/malware

Ги скенира сите места што обично ги напаѓа малициозниот софтвер. Скенирањето на малициозниот софтвер е најдобриот избор за повеќето корисници. Брзо и темелно го испитува целиот компјутер за сите активни малициозни инфекции.


/rk

Скенира активни руткитови.


/m, /memory

Ги скенира сите активни програми.


/t, /traces

Ги скенира регистарот и структурата на датотеки/папки на дискот за траги од малициозен софтвер.


/fh=[handle], /pid=[PID]

Скенирање на податоци преку handle. PID e дентификација на процесот кој е поврзан со тој handle.

 

/b=[pointer] /bs=[size] /pid=[PID]

Скенирајте го баферот во меморијата. Потребна е големината на баферот и идентификатор на процесот кој го чува баферот.

Поставки за скенирање

(за прецизно прилагодување на типовите на скенирање)

/pup

Исто така детектира потенцијално несакани програми (програми кои не се конкретно злонамерни, но често се инсталираат без согласност на корисникот)

 

/a, /archive

Скенира и во рамките на архивските датотеки како што се ZIP, RAR, CAB и архиви кои се отпакуваат сами.

 

/n, /ntfs

Скенира и во скриени податочни текови во NTFS дискови.

 

/ac, /advancedcaching

Го користи напредното кеширање за да избегне непотребно повторно скенирање.

 

/l=[path], /log=[path]

Зачувува лог на скенирање на наведената датотека. Логот е зачуван во Уникод (Unicode) формат.

Пример:a2cmd /malware /log="c:\scans\scan.log"

/la=[path], /logansi=[path]

Исто како и параметарот /l bzw /log, но логот е зачуван во ANSI формат.

 

/x=[list], /ext=[list]

Скенира само датотеки со наведените екстензии.
Пример:a2cmd /f="c:\windows\" /x="exe, com, scr, bat"

 

/xe=[list], /extexclude=[list]

Ги скенира сите датотеки, освен оние со наведените екстензии.
Пример:a2cmd /malware /xe="avi, bmp, mp3"

 

/wl=[path], /whitelist=[path]

Ја користи специфицираната whitelist за исклучување на одредени датотеки, папки или типови на малициозни имиња од скенирањето. Датотеките мора да бидат текстуални каде што секоја линија е еден од елементите што треба да се исклучат.
Пример:a2cmd /f="c:\" /wl="c:\whitelist.txt"

 

/d, /delete

Ги брише сите откриени предмети од малициозен софтвер одеднаш за време на скенирањето. Исто така, брише референци на откриената датотека, на пр. автоматски записи во регистарот.

 

/dq, /deletequick

Ги брише сите откриени инстанци на малициозен софтвер за време на скенирањето. Само откриената датотека е избришана. Побрзо од /d или /delete .

 

/q=[folder], /quarantine=[folder]

Веднаш го става откриениот малициозен софтвер во карантин за време на скенирањето. Карантинската папка може да биде конфигурирана. Откриените објекти се зачувани и шифрирани таму и не можат да предизвикаат понатамошни оштетувања.

 

/s, /service

Дефинира дали сервисот против малициозен софтвер треба да се користи за скенирање.
Контекст: Кога се вклучуваат многу кратки скенирања, вчитувањето на енџинот за скенирање одново при секој почеток на a2cmd е неефикасно. Користењето на параметри /s или /service го вчитува сервисот против малициозен софтвер да го вчита енџинот еднаш и да го држи вклучен за подоцнежни скенирања. Ако сервисот се уште не е стартуван или инсталиран, тој се инсталира и се стартува кога командата се извршува за прв пат. Оваа команда не е достапна во Емсисофт – Професионален кит за прва помош, бидејќи компонентата на сервисот не е вклучена.

Справување со малициозен софтвер

(да се користи самостојно)

/ql, /quarantinelist

Ги наведува сите објекти кои се под карантин. Редниот број на почетокот на секоја линија може да се користи за бришење или обновување (zero based index).

 

/qr=[n], /quarantinerestore=[n]

Прави враќање на објект кој бил држен под карантин со наведениот индексен број. Ако не е одреден број, сите објекти се враќаат.
Пример:a2cmd /qr=0

 

/qd=[n], /quarantinedelete=[n]

Брише објект од карантин со наведени број на индексот.

Онлајн ажурирања

(да се користи самостојно)

/u, /update

Мора да се користи самостојно. Врши онлајн ажурирање на сите програмски компоненти и потписи. Ако a2cmd се користи како дел од Емсисофт – решение против малициозен софтвер, оваа команда иницира ажурирање на целиот пакет Емсисофт – решение против малициозен софтвер.

 

/uf=[feed], /updatefeed=[feed]

Ажурирај од наведениот извор за ажурирање
Применливо само за самостоен пакет a2cmd

 

/proxy=[proxyname:port]

Поставува хост и број на порта на прокси за да се користат за поврзување со серверот за ажурирање.

 

/proxyuser=[username]

поставува корисничко име за прокси, ако проксито бара автентикација.

 

/proxypassword=[password]

Поставува лозинка за прокси ако проксито бара идентификација.

Општи команди

(да се користи самостојно)

/k=[key], /key=[key]

Внесете го клучот за лиценцата (потребно е само еднаш)

 

/?, /help

Покажува преглед на сите достапни параметри.

Легенда на резултати

  • 0 – Не се пронајдени инфекции
  • 1 – Инфекции беа пронајдени

Ќе работи ли на мојот компјутер?

Да – претпоставувајќи дека користите Windows 7, 8, 10 или Windows Server (2008 R2, 2012, 2016) – со инсталиран најнов сервисен пак. Сите функции се целосно функционални и на x64 како и x86 системите.

Забележете дека лиценците на серверот се потребни за да се извршат на серверски оперативни системи.

 

Лиценци

За комерцијална употреба Ве молиме купете лиценца.

 

Преземете сега

Купете сега клиент

Купете сега сервер

Контакт:  Линк

Зачленете се за да го добивате нашиот њузлетер: